Algemene Voorwaarden & Privacy Policy

ALGEMENE VOORWAARDEN & PRIVACY STATEMENT RECRUITMENT VALLEY

Versie 1, datum 6-1-2023

Algemene voorwaarden en privacy statement worden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. Bij de Kamer van Koophandel en op www.recruitmentvalley.nl zijn de meest actuele en geldende algemene voorwaarden en privacy statement te vinden. Dit zijn altijd de leidende voorwaarden.

Partij(en) binnen deze algemene voorwaarden:

1.     RecuitmentValley is een handelsnaam van RecruitmentValley B.V. i.o.., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, statutair gevestigd te Leidschendam en kantoorhoudende aan het adres Van Ruysdaellaan 55, 2264 TK Leidschendam.

2.     RecruitmentValley is opgericht en ontstaan in samenwerking tussen Time to Hire Group BV (www.timetohire.nl) en Klaverhoekse BV, als zijnde grootaandeelhouder van Werf& BV (www.werf-en.nl).

3.     Gebruiker(s). Gebruiker van de (web)app en platform, zoals werk- en opdrachtzoekende recruiters en zij die reageren op Vacature. Gebruikers zoals werkgevers, recruiters en arbeidsbemiddelaars als zijnde aanbieders van Vacature. Gebruiker is een natuurlijk- of rechtspersoon die gebruikmaakt van een Dienst. Dit kan zowel een Opdrachtgever als Werkzoekende betreffen. Een werkgever/rechtspersoon die gebruik maakt van een Dienst.

4.     Opdrachtgever. Een rechtspersoon die (commercieel) gebruik maakt van Diensten van RecruitmentValley.

5.     Dienst(en): iedere dienst die RecruitmentValley aanbiedt aan een Gebruiker waaronder, maar niet beperkt tot het aanbieden van de (web)app aan Gebruikers

6.     Vacature: een gepubliceerde vacature of opdracht op RecruitmentValley, middels directe plaatsing door Opdrachtgever en via derde partijen zoals resellers of vacaturedata partijen.

De algemene voorwaarden van RecruitmentValley gelden voor iedere Dienst die RecruitmentValley aanbiedt aan een Gebruiker waaronder, en is niet beperkt tot het aanbieden van de applicatie, sollicitaties, toegang tot profielen en informatie/dashboarding aan Gebruikers.

ALGEMENE VOORWAARDEN RECRUITMENT VALLEY

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende definities de betekenis die daar hieronder aan wordt toegekend:

ARTIKEL 2 - TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Diensten, waaronder het gebruik van de (web)app RecruitmentValley door Gebruikers, op alle opdrachten, offertes, voorstellen, aanbiedingen en Overeenkomsten van RecruitmentValley, voor zover deze betrekking hebben op het leveren van een Dienst en er geen afwijkende voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

2.2 Algemene voorwaarden die door een Gebruiker worden gehanteerd, worden hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden of een Overeenkomst niet geldig, onverbindend of in strijd is met een bepaling van dwingend recht, blijven de overige bepalingen uit de Algemene Voorwaarden of Overeenkomst onverminderd van kracht.

2.4 Na beëindiging van een Overeenkomst blijven deze Algemene Voorwaarden van toepassing, behoudens schriftelijk door Partijen anders overeengekomen.

ARTIKEL 3 - GEBRUIK VAN RECRUITMENTVALLEY ALGEMEEN

3.1 Het is Gebruiker niet toegestaan een account aan te maken op naam van een andere natuurlijk persoon of organisatie dan wel haar account over te dragen aan een derde.

3.2 Het is Gebruiker niet toegestaan om op oneigenlijke wijze gebruik te maken van de (web)applicatie RecruitmentValley.

3.3 Het is de Gebruiker niet is toegestaan om inbreuk te maken op de rechten van RecruitmentValley of derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of privacy rechten, onware of misleidende informatie af te geven, in strijd te handelen met geldende wet- en regelgeving, in strijd te handelen van de Algemene Voorwaarden of te handelen op een wijze die de belangen en goede naam van RecruitmentValley schaden.

3.4 RecruitmentValley behoudt zich het recht voor om de inlogprocedure, het account van de Gebruiker, de informatie binnen dat account of de informatie in documenten zoals geüpload die in strijd zijn met de openbare orde, goede zeden etc, door Gebruiker te verkorten, wijzigen of verwijderen. Dit kan in elk geval nodig zijn indien de informatie als niet volledig, niet juist of niet actueel kan worden beschouwd. RecruitmentValley is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat door Gebruikers geüploade informatie niet volledig, juist of actueel is.

3.5 RecruitmentValley behoudt zich het recht voor om de (web)app tijdelijk buiten gebruik te stellen voor het doen van noodzakelijke aanpassingen of onderhoud, zonder dat dit leidt tot aansprakelijkheid
van RecruitmentValley voor schade als gevolg van het niet bereikbaar zijn van de (web)app.

3.6 De (web)app bevat links naar de websites van derden. Door middel van een hyperlink, banner of button kan een Gebruiker op de app/website van een derde terechtkomen. RecruitmentValley is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van app/websites van derden.

3.7 RecruitmentValley is te allen tijde, zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om te weigeren een Dienst te verlenen aan een persoon die zich wil registreren als Gebruiker.

ARTIKEL 4 - GEBRUIK VAN DE (WEB)APP DOOR OPDRACHTGEVER

4.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om CV’s/profielen of persoonsgegevens van gebruikers te gebruiken in haar eigen recruitment-, HR, ATS, VMS of overige systemen zonder expliciete schriftelijke toestemming van de Gebruiker. Opdrachtgever is gehouden aan de richtlijnen zoals opgesteld in de www.recruitercode.nl

4.2 Opdrachtgever wordt geacht zich te houden en conformeren aan de Recruitercode (www.recruiterccoee.nl), zoals geen discriminerende teksten op te nemen in door hem aangeleverde of geüploade of zichtbare informatie. Vacatures, opdrachten, opdrachtgevers die strijdig handelen conform de Recruitercode zullen van RecruitmentValley worden geweerd.


 

ARTIKEL 5 - GEBRUIK VAN DE (WEB)APP DOOR WERKZOEKENDE

5.1 Werkzoekende moet 14 jaar of ouder zijn om van een Dienst gebruik te maken. Indien Werkzoekende jonger is dan 14 jaar, moet de Website onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene worden gebruikt.

5.2 Werkzoekende zal de gegevens van derden die hem via Website openbaar zijn gemaakt, waaronder maar niet beperkt tot de contactgegevens van Opdrachtgever, slechts gebruiken voor persoonlijke doeleinden en met het oog op het solliciteren op een passende Vacature. Het is voor Werkzoekende niet toegestaan om via de Website verkregen (persoons)gegevens voor andere doeleinden te verwerken.

5.3 Het gebruik van de (web)app is voor werkzoekenden gratis. Met Gebruikers worden commerciële afspraken gemaakt. Zonder deze afspraken in gebruik ook gratis.

ARTIKEL 6 – BETALINGSVOORWAARDEN

6.1 RecruitmentValley kan de Dienst tegen betaling aanbieden aan Opdrachtgever. Indien Opdrachtgever en RecruitmentValley dat zijn overeengekomen, dient Opdrachtgever het overeengekomen verschuldigde bedrag, als gevolg van de verkregen Dienst, te betalen volgens de op de factuur aangegeven wijze, binnen 30 dagen na factuurdatum.

6.2 Indien Opdrachtgever in gebreke blijft met betaling binnen de termijn van 30 dagen, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Indien er geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden, zal RecruitmentValley de Opdrachtgever een ingebrekestelling versturen. Indien de ingebrekestelling niet leidt tot betaling, zal het incassotraject verder worden overdragen aan een gerechtsdeurwaarder- en incassokantoor. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten alsmede een wettelijke rente, zullen dan op de Opdrachtgever worden verhaald.

6.3 In geval van verzuim van de Opdrachtgever is RecruitmentValley gerechtigd om haar Dienst op te schorten. Opdrachtgever is ook gedurende de periode van opschorting gehouden de afgesproken bedragen per periode te voldoen. RecruitmentValley is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of de Dienst te staken, indien Opdrachtgever ten aanzien van enige betalingsverplichting in verzuim is. RecruitmentValley kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit Artikel 6.3.

6.4 Indien de Opdrachtgever het verschuldigde bedrag (factuurbedrag vermeerderd met wettelijke verhoging en wettelijke rente), niet binnen 30 dagen na factuurdatum heeft voldaan, is RecruitmentValley gerechtigd om ontvangen sollicitaties, Vacature en accountgegevens van Opdrachtgever te verbergen, niet toegankelijk te maken, dan wel te verwijderen.

6.5 In geval van liquidatie, faillissement, surseance van betaling dan wel indien er beslag is gelegd ten laste van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van RecruitmentValley op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.


 

ARTIKEL 7 - AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

7.1 RecruitmentValley is niet aansprakelijk jegens de Gebruiker en/of Opdrachtgever voor het niet realiseren van enig expliciet of impliciet doel of resultaat, tenzij daaromtrent door RecruitmentValley uitdrukkelijk en schriftelijk garanties aan de Gebruiker en/of Opdrachtgever zijn gegeven.

7.2 RecruitmentValley is in geen geval aansprakelijk voor enige door Gebruiker en/of Opdrachtgever geleden schade in welke vorm dan ook, direct of indirect, voortvloeiend uit of op enigerlei wijze verband houdend met de Overeenkomst of de Dienst, behoudens wegens opzet of bewuste roekeloosheid aan haar zijde.

7.3 RecruitmentValley is jegens de Gebruiker en/of Opdrachtgever in geen geval aansprakelijk voor eventuele indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, stagnatieschade en bedrijfsschade.

7.4 RecruitmentValley schiet in ieder geval niet tekort jegens Gebruiker en/of Opdrachtgever en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade van Gebruiker en/of Opdrachtgever indien de tekortkoming of schade (in)direct gevolg is van:
i) oneigenlijk gebruik van de Website door Gebruiker en/of Opdrachtgever,

ii) de onbereikbaarheid van of vertragingen in de werking van de (web)app,

iii) onjuiste, onvolledige, onwettige of niet actuele informatie, waaronder informatie in Vacature en CV’s,

iv) virussen of andere schadelijke software in door Gebruiker en/of Opdrachtgever aangeleverde teksten of documenten,

v) dat RecruitmentValley niet of niet langer conform de Algemene Voorwaarden de Dienst kan leveren om welke reden dan ook, en

vi) door Gebruiker veroorzaakte schade aan een derde.

7.5 RecruitmentValley is nadrukkelijk geen partij bij een eventuele overeenkomst die tussen Werkzoekende, Gebruiker en Opdrachtgever in welke vorm of combinatie, wordt gesloten, noch de totstandkoming daarvan. RecruitmentValley kan niet garanderen dat Opdrachtgever/Gebruiker een overeenkomst met Werkzoekende zal sluiten.

ARTIKEL 8 - INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten op door RecruitmentValley in het kader van de uitvoering van een Dienst ten behoeve van Gebruiker gebruikte en/of al dan niet in samenwerking met Gebruiker ontwikkelde methodieken, model bedrijfsprocessen en formats, alsmede andersoortige
werken, know how etc., ongeacht de aard, vorm en inhoud daarvan, berusten bij RecruitmentValley.

8.2 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot RecruitmentValley, waaronder de merkrechten, auteursrechten op teksten, afbeeldingen, lay-out, foto's en overig beeld- en geluidsmateriaal, formats en software berusten bij RecruitmentValley.

8.3 De intellectuele eigendomsrechten van Gebruiker, waaronder beeldmerken en logo ́s berusten bij Gebruiker en blijven bij Gebruiker berusten.

8.4 Het is de Gebruiker niet toegestaan de (web)app of enige inhoud of onderdeel daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van RecruitmentValley, op welke wijze dan ook te reproduceren, verzenden, verspreiden, aan derden beschikbaar te stellen of te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

8.5 De Gebruiker vrijwaart RecruitmentValley tegen alle aanspraken van derden in verband met een beweerdelijke inbreuk op de (intellectuele eigendoms)rechten van die derden door de door Gebruiker geplaatste Vacature of bedrijfsinformatie op de Website.

8.6 Deze overeenkomst/voorwaarden strekt niet tot overdracht van IE-rechten, er wordt slechts een licentie verstrekt tot gebruik van de (web)app.

8.7 De Gebruiker van de (web)app is eigenaar van zijn/haar eigen data. Zij verstrekt RecruitmentValley wel toestemming om anonieme en geaggregeerde data te gebruiken voor analyses en productontwikkeling.

8.8 De Gebruiker geeft andere Gebruikers/Opdrachtgever(s) expliciete toestemming voor inzage in haar (geanonimiseerde) gegevens. Zonder deze toestemming is het onmogelijk dat een andere Gebruiker inzicht heeft in de gegevens.

8.9 RecruitmentValley kan met Gebruikers rechtstreeks communiceren om hen op de hoogte te brengen van andere Gebruikers/Opdrachtgevers

ARTIKEL 9 – PRIVACY & PERSOONSGEGEVENS

9.1 Opdrachtgever behandelt alle persoonsgegevens van Werkzoekende vertrouwelijk, en zal deze persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met geldende privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

9.2 Opdrachtgever garandeert de verkregen (persoons)gegevens van Werkzoekende via de Website te gebruiken voor de vervulling van de Dienst en houdt zich het recht voor om de (persoonsgegevens) te gebruiken voor, maar niet uitsluitend, (het verbeteren van) de dienstverlening van Time to Hire BV en Werf& BV

9.3 Persoonsgegevens van Gebruiker en Werkzoekende kunnen worden getrackt en worden vastgelegd binnen algemeen geldende (CRM) tools en analyse-applicaties zoals Google Analytics, Active Campaign en Hotjar.

9.4 Opdrachtgever kan, mits moverende redenen, gegevens uitwisselen en verrijken in samenspraak met vergelijkbare CRM en Analytics systemen bij Time to Hire BV en Werf& BV

9.5 Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding van (persoons)gegevens van Werkzoekende.

9.6 Opdrachtgever is nadrukkelijk zelf verantwoordelijk voor de naleving van zijn wettelijke verplichtingen in het kader van geldende privacy wetgeving bij de verwerking van persoonsgegevens van Werkzoekenden. Opdrachtgever vrijwaart RecruitmentValley voor eventuele hieruit voortvloeiende schade of aansprakelijkheid, met inbegrip van boetes.

9.7 Indien het noodzakelijk is voor RecruitmentValley om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen op basis van geldende privacywetgeving, verleent Opdrachtgever daartoe volledige medewerking aan RecruitmentValley, waaronder het inwilligen van een verzoek van een Werkzoekende ter uitoefening van zijn of haar recht op verwijdering.


 

ARTIKEL 10 LOOPTIJD & BEËINDIGING VAN DE OVEREENKOMST

10.1 Iedere Overeenkomst wordt aangegaan voor de daarin aangegeven periode. Tussentijdse beëindiging is alleen in het beginsel mogelijk, behoudens anders overeengekomen in de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.

10.2 RecruitmentValley is gerechtigd een Overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen indien Gebruiker en/of Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden handelt. RecruitmentValley kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade die het gevolg is van het eenzijdig beëindigen van de Overeenkomst op grond van dit Artikel 10.2.

10.3 Vorderingen van RecruitmentValley op een Gebruiker en/of Opdrachtgever na beëindiging van een Overeenkomst zijn onmiddellijk opeisbaar zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.

10.4 Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder behoud van rechten.

ARTIKEL 11 - WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

11.1 RecruitmentValley is bevoegd eenzijdig wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding en zullen gedeponeerd zijn bij de Kamer van Koophandel.

11.2 Op een bestaande rechtsverhouding tussen RecruitmentValley en Gebruiker zullen de gewijzigde Algemene Voorwaarden pas van toepassing zijn vanaf het sluiten presenteren van een nieuwe Overeenkomst of indien Gebruiker de gewijzigde Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard.

ARTIKEL 12 – TOEPASSELIJK RECHT

12.1 Op de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden en de daarbij behorende rechtsverhoudingen, alsmede alle geschillen die daaruit voortvloeien, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


12.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.